Regler för fiske i Tåsjöns FVOF 2023

Fiskerättsbevis som skickats ut till alla fiskerättsägare, gäller för alla fiskemetoder som
räknats upp nedan, men att regler om förbud, samt för antalet nät och krokar skall följas.
Fast boende i byarna runt Tåsjön får: lägga nät, sätta ut ståndkrok, köra flugutter,
lägga ut ryssja, långrev max 50 krok, ståndkrok max 20 krokar, samt trolla.  Med ”trollning” menas att dra bete efter båt med ett bete och max 10 beten/båten minst en person i båten skall ha fiskekort för trolling.  Dragutter max 10 beten och max en dragutter per båt, får ej kombineras med trolling.

Om icke familjemedlem fiskar med spö i samma båt skall dessa ha giltigt fiskekort

Årsfiskekort för fastboende 600 kr gäller hela familjen i hushållet.

Nät får läggas i hela Tåsjön upp till föryngringsområdesgränsen, Remmarudden – Nyåker.
Ovanför denna gräns gäller nätförbud. Max 5 nät eller max 150 m.
Näten märkta med flöten i båda ändar och även med ägarens namn. 
Efter den 1 augusti och
till och med 30 september gäller nätförbud i hela sjön.

Ryssja får användas att fånga gädda inom föryngringsområdet i diken och på grund, där gäddleken förekommer fram till den 15 juni årligen eller beslut tagna av årsstämman.
Nätförbud utanför alla fiskförande bäckar med en radie på 200 meter.
Nätförbud i allt strömmande vatten.

Allt fiske är förbjudet i Saxälven, från 100 meter nedströms vägtrummorna vid ”Inge”
upp till länsgränsen mot Västerbotten, detta på grund av att det är ett skyddat föryngringsområde i älven.
Fiskeförbud i utloppskanalen nedanför Korselbränna kraftverk hela sträckan ut i sjön.

Fiskeförbud i allt strömmande vatten efter den 1 september och fram 31 maj pga. harrens lek.

Från den 1 september till 1 januari gäller förbud för Trolling och dragutter i föryngringsområdet (ovanför gränsen Remmarudden Nyåker).

Ungdomar under 15 år fiskar gratis med ett spö från hand där fiske är tillåtet undantag Put & Take fiske.

Förbud att använda flugutter inom föryngringsområdet norr om gränsen
Remmarudden – Nyåker. Gäller hela året.
Den som ertappas för grövre fiskeöverträdelse, stängs av från fiske tills dom fallit.

Tåsjöns FVOF har infört kontrollavgift av personer som bryter mot områdets regler.
Kontrollavgiften skrivs ut på plats av fisketillsyningsman.

Inom våra fiskevatten kan du och familjen fiska och relaxa både vinter och sommar.
Lös ditt fiskekort på iFiske.se. Fråga ortsbefolkningen om strategiska platser med information för bästa fiske. Studera ”kartan” över våra fiskevatten och notera var info och skärmskydd mm, finns.

Fiske avgifter 2023

Årskort fast boende runt Tåsjön, med rätt att lägga nät samt trolling 600 kr.

Dygnsfiskekort sportfiske. ___________________________________80 kr.
Veckokort sportfiske.________________________________________150 kr.
Årskort sportfiske. __________________________________________ 400 kr.
Dygnskort Trolling eller dragutter (personligt)______________150 kr.
Årskort Trolling eller dragutter (personligt)_________________700 kr.

 

Fiskekort, sportfiske, gäller endast för fiske med ett spö från hand.

Alla årsfiskekort gäller för familjer med barn upp till 16 år.

Årskorten gäller kalenderåret

Karta hittar du även på www.fiskekartan.se

Kontrollavgifter 2023

Kontrollavgifter får inte tas ut vid olovligt fiske, till exempel när någon inte löst fiskekort då detta är belagt i en annan lag och skall polisanmälas som tidigare.

Vid olaga fiske får kontrollavgift tas ut, alltså av fiskare som har gällande fiskekort men bryter mot områdets regler.

Avgift kr

För många nät (mer än 5 nät)                                                                                                          500 kr/nät.

Ryssja i föryngringsområdet efter 15 juni                                                                                       1000 kr

Trolling överträdelse för många beten                                                                                             500 kr

Sportfiske med för många spön (mer än ett)                                                                                   200kr/spö

Sportfiskekort och man använder                    Flugutter, Dragutter, Trolling,Nät                            1000 kr

Nätläggning inom föryngringsområdet eller

Strömmandevatten t.ex. Saxälven eller bäckar                                                                                  4280 kr

Flugutter inom föryngringsområdet.                                                                                                  1000 kr

Trolling inom föryngringsområdet.                                                                                                     1000 kr

För många spön vid Put & take fiske                                                                                               500kr/spö

Nätläggning vid Put & Take fiske.                                                                                                       4280 kr

Turister samt personer som inte är fast boende har inte rätt att lösa annat än sportfiskekort eller trollingkort för trolling, dragutter.

Kontrollavgifter på för många nät samt spön tas ut på det antal som överstiger vad de fastställda reglerna visar.